PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, CONDICIONS I TERMES D'ÚS

En les presents condicions i termes d'ús, el legítim propietari de la web www.defatex.com i de la botiga botiga.defatex.com, és DEFATEX Europa, sl i és designat com a "Defatex". Els usuaris d'aquests portals es són anomenats genèricament com "Usuari".

0. ACCEPTACIÓ EXPLICITA DE CESSIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Amb l’acceptació amb un tic al “check box” dels termes legals i condicions d’us, l’usuari accepta l'enviament de les seves dades personals per a ser processades atenent-se a la legislació vigent d’acord amb el que estableix la Directiva de Protecció de Dades 95/46/CE i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 de abril de 2016, en l’àmbit per la protecció de dades personals. Defatex es compromet a NO cedir, prestar, vendre o donar ús públic a la informació facilitada per l'Usuari a la www.defatex.com o a botiga.defatex.com. L’usuari sempre podrà accedir, modificar i/o donar-se de baixa de la nostra base de dades comunicant-ho al nostre correu-e administracion@defatex.com.

1. TERMES GENERALS

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el lloc web www.defatex.com i botiga.defatex.com, de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets del web o la botiga de Defatex, del resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del lloc web www.defatex.com i botiga.defatex.com, a:

- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web www.defatex.com i botiga.defatex.com cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys, o no, en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Defatex, sobre qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

- Custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "Contrasenya" que li sigui facilitada en botiga.defatex.com als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts en el lloc web, es compromet a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.

- No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de www.defatex.com i de botiga.defatex.com o de tercers.

Defatex podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al lloc web o a la botiga electrònica per tal de que puguin ser conegudes pels usuaris.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. Defatex ostenta la titularitat de l'estructura, disseny i forma de presentació dels elements tant gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció, estant protegits pels drets de propietat intel·lectual que les lleis atorguen.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de Defatex i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat d'aquests drets de propietat intel·lectual a www.defatex.com i botiga.defatex.com. Tan sols s’estarà autoritzat a la reproducció, mitjançant impressió o descàrrega electrònica, per a ús privat dels continguts al lloc web.

2. No es permet la utilització dels signes distintius tals com marques, noms comercials o altres element susceptible de ser propietat intel·lectual de Defatex, o de drets sobre tercers ostentats per Defatex, excepte autorització expressa dels legítims titulars.

3. Excepte autorització expressa de Defatex no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page www.defatex.com i botiga.defatex.com.

3. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

Defatex no serà responsable:

Amb caràcter general, respecte de l'ús inadequat del lloc web titularitat de Defatex. Els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web i de la botiga, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir Defatex per la utilització indeguda.

Respecte de possible deficiències tècniques en www.defatex.com i botiga.defatex.com, Defatex no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades en el servidor o en qualssevol prestacions.

Quant a l'accés per tercers al seu sistema, Defatex adoptarà les cauteles tècniques necessàries per protegir les dades i informació a la qual s'accedeix, però sense que sigui responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les dades .

DEFATEX Europa, sl

Maig 2018

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 28002 , Foli 135, Full 128833, Inscripció 1º

NIF: B60804879